Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 485194
Начало Училищни учебни планове 2023/2024 План на комисия по безопасност на движението по пътищата 2023-2024

Обща информация

 

Планът е разработен в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.

Планът обхваща първата година от действието на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021-2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и представя  мерките за безопасност на движението по пътищата, обособени по стратегически цели и тематични направления.

В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП, а мерките са съотнесени спрямо ефекта на въздействието им, индикатора и срока по мярката и източника на информация за докладване на изпълнението на мярката, дефинирани от определените в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г. и Плана за действие 2021 - 2023 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година за съответните години от Плана за действие 2021 - 2030 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, както и при необходимост. Актуализацията се прилага с оглед конкретизиране на мерките на годишна база, както и планиране на нови мерки, за които има обективна необходимост да бъдат включени в Плана за действие съгласно годишните приоритети и оперативните цели на държавната политика по БДП.

Планът за действие се отчита по разработени от ДАБДП образци, приложени към Плана за действие 2021 - 2030 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата.

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с държавните образователни изисквания.
 2. Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за І - X клас , утвърдени със Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката.
 3. Училищната комисия  по безопасност на движение по пътищата /УКБДП/ има за задача да организира и осигурява необходимите условия за осъществяване на учебно-възпитателния процес по безопасност на движението в училище.
 4. Комисията информира за предстоящинсеминари и програми за обучение по БДП и осигурява условия на учителите за участие в тях.

 

II.    ОРГАНИЗАЦИЯ

 1. Извършва се от директора на Основно училище „Свети Иван Рилски’- гр. Хасково и Училищната комисия по безопасност на движението по пътищата със съдействието и участието на длъжностни лица от местните организации на МВР, Спешна медицинска помощ и др.
 2. Подготовката се осъществява от учители, определени със заповед на директора.
 3. Занятията се провеждат от класните ръководители или от учители, посочени в заповедта на директора, в час на класа през учебната година, съобразени с конкретните специфични условия за обучение.
 4. При подготовка на учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия план се използват специализирана литература, дигитални ресурси, учебно-методически помагала и др.
 5. УКБДП организира цялостното снабдяване на учениците с тетрадки, помагала, необходими за образователния процес по БДП.
 6. Настоящият план може да бъде приложен за работа в присъствена форма на обучение и  при обучение от разстояние в електронна среда.

 

III.   ЦЕЛИ

 

 1. Опазване на живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия персонал на училището.