Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 134
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 392311
Начало Иновативно училище

 

Проект ” Иновации в действие”

 

Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.; ... изм., бр. 108 от 29.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) и Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 68 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 и 78 от 2017 г.) . Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

Министерство на образованието и науката е ангажирано да подпомага процеса на кандидатстване на училищата, развитието на техните иновации, както и популяризирането на иновативните практики в страната.

В съответствие с разпоредбите на Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование министърът на образованието и науката ще внесе в Министерския съвет предложение за приемане на Списък на иновативните училища за предстоящата учебна година

Проектът ” Иновативни училища” е дългосрочен  с продължителност 5 години. В първият етап са включени осем учебни заведения от Хасково. Част от тях са: ОУ “Св. Иван Рилски“, ОУ “Свети Климент Охридски“, ОУ “Шандор Петьофи“, Езикова гимназия „проф. д-р Асен Златаров“, Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“, Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“, Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии  „Н. Й. Вапцаров“ и Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“

Училищата ще бъдат подкрепени да организират по нов или усъвършенстван начин организацията на обучение според своята специфика, така че да се ползват активно информационните технологии и да се подкрепя развитието на всяко едно дете. Акцент ще бъдат също интегрирането на учениците, подкрепа на талантливите деца и превенцията на агресивните прояви. Чрез въвеждане на иновативни методи на преподаване, техники и рефлективни практики ще се подобри пряко качеството на образование като се изграждат допълнителни умения у учениците  за позитивна култура на общуване, презентиране и анализ.

8 директори и  100 учители ще се обучават как да разработват и въвеждат иновативни моменти в обучението. Целевата група е съставена от членове на Световен образователен форум България, които са мотивирани да развият потенциала на педагогическия персонал, да подобрят резултатите на своите ученици и постигнат подобряване на качеството на образователния процес.

Реализираните добри практики ще бъдат оценени спрямо стандартите за иновативно училище в съответствие с новия закон за предучилищно и  училищно   образование и ще бъдат презентирани на заключителна конференция през месец юни, както и на сайта на фондация Световен образователен форум България.

ОУ „Св. Иван Рилски“ участва като едно от осемте учебни заведения в Хасково, които работят по програмата „Иновативни училища“, в събитието, организирано от фондация „Световен образователен форум България” и Община Хасково, съвместно с МОН

От учебната 2018/2019 год. ОУ "Св. Иван Рилски " гр. Хасково е в списъка на иновативните училища. Внедряването на иновативния модел "Активно учене и креативно мислене в интерактивна образователна среда" в учебния процес на учениците от I до V клас, е предпоставка за изграждане на емоционална среда за толерантно взаимодействие в условията на целодневна организация на учебния ден и за въвеждане на практически, изследователски, творчески и игрови методи за стимулиране на активното учене. Създаването на екип от висококвалифицирани и мотивирани учители за прилагане на иновацията е от ключово значение за разчупване на традиционния модел на преподаване. Образователният модел е фокусиран върху усъвършенстване начина при организиране на управлението, обучението и образователната среда в училището. Той е изграден на базата на интегрирани интерактивни методи на обучение, основаващи се на учене чрез правене и моделиране, развиване на компетентностите чрез дейности насочени към активно учене и креативно мислене, подпомогнати от уеб-базираните технологии.

Тук в центъра на обучението е ученикът и развитието на неговите индивидуални умения, компетентности и творчески заложби. Разчупването на традиционния модел на обучение чрез прилагане на съвременни методи на обучение, промяна в организацията на ЦДО и осигуряване на интерактивна образователна среда.