Нормативни документи

Насоки за работа в ОРЕС

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 134
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 303273
Начало Училищни учебни планове 2021/2022 Правила и процедури за регистриране ситуации на тормоз 2020-2021

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ - ХАСКОВО

6300 Хасково; бул. „Г. С. Раковски“ №24; тел.: 038 62 26 42; e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

Тонка Ченгелова

Директор

 

П Л А Н

 

ЗА РАБОТА НА

УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ

ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ

В ИЗПЪЛНЕНИЕ

на „Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование“

 

учебна  2020-2021 година

 

Приет на Педагогическия съвет на 14.09.2020г., Протокол № 11 / 14.09.2020г. и утвърден от директора на училището със Заповед № РД-14-1/15.09.2020 г.

 

 

СЪСТАВ НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ:

Председател: Христо Ванев Иванов, заместник-директор по АСД

  1. 1. Илия Добрев Сталев – психолог
  2. 2. Недялка Петкова Ангелова – педагогически съветник
  3. 3. Таня Христова Димитрова – класен ръководител НЕ
  4. 4. Светла Бойчева – класен ръководител НЕ

СЪЩНОСТ НА ПОНЯТИЕТО

Тормозът е форма на насилие, която се определя като сбор от съзнателни негативни постъпки, които са дълготрайни, насочени към един и същ ученик от страна на един ученик или група.

Това е:

  • Злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете;
  • Извършва се от позицията на силата;
  • Повтаря се многократно във времето.

Проявите на тормоз най-общо могат да бъдат разделени на следните основни групи:

 

  • Физически тормоз - блъскане, щипане, разрушаване, удряне, нанасяне на болка, спъване, затваряне в някое помещение;
  • Вербален тормоз - подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди;

Психичен тормоз - подмятане, подиграване, закачане, обиди, омаловажаване, заплахи, изнудване, повреждане на личните вещи, кражба и хвърляне на вещи, заплашителни погледи, неприятелско следене; словесни изрази, които имат за цел да унижат и оскърбят детето на база раса, пол, религия, сексуалност, увреждане или друго, с което се подчертава различие от останалите. Когато е в група - под формата на изолиране, игнориране, изключване от групови дейности, избягване, одумване и разпространение на злобни слухове, натиск върху другите да не влизат в приятелски отношения с децата, обект на тормоз.