Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 139
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 473577
Начало Училищни учебни планове 2023/2024 Програма за предоставяне на равни възможности
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

Награждаване на ученици

текущ

директор, заместник-директори

при и по определен повод за поощрение

Представяне на дейности по интереси в училището

17.09

учители в ПИГ

 

Кариерно ориентиране и консултиране в VII клас

май.

класни ръководители, кариерен консултант

 

Идентифициране на ученици , които имат необходимост от допълнителна подкрепа

целогодишно

класни ръководител, психолог, учители, логопед, ресурсен учител

 

Идентифициране на ученици със СОП

целогодишно

класни ръководител, учители, логопед, ресурсен учител

 

Оценка на потребности на ученици със СОП, с хронични заболявания и в риск

целогодишно

психолог, логопед, ресурсен учител, класен ръководител

не по-късно от 3 месеца след идентифициране на нуждата

Логопедична терапия, рехабилитация и консултации

целогодишно

логопед

 

Психологическа подкрепа, психо-социална рехабилитация и консултации

целогодищно

психолог

 

Превантивни мерки за недопускане отпадане от училище

целогодишно

директор, зам.-директори, учители, класни ръководители, психолог

 

Стимулиране участието на деца с изявени дарби в състезания и олимпиади

целодогодишно,

директор,учители

 

Съвместни дейности с МКБППМН

целогодишно, по график

УКБППМН, директор, районна адиминстрация

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко ангажирани институциии, неправителствения сектор иучилищната общност. Всички участници в образователния процес (семейство, детска градина, училище, институции, НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели.