Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 485196
Начало Училищни учебни планове 2023/2024 Програма за предоставяне на равни възможности
Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

І. УВОД

Настоящата програма цели да начертае целите и задачите на работа с деца и ученици от ОУ „ Свети Иван Рилски“ и урежда взаимоотношенията между институциите, във връзка с предоставянето на приобщаващо образование.

Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи на централните ведомства, в изпълнение на държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички български граждани и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

Училищната програма се базира на:

  • Закон за предучилищното и училищното образование;
  • Наредба за приобщаващото образование
  • Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
  • Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 – 2020 г.);
  • Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.);
  • Закон за защита от дискриминация;
  • Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.

Програмата включва реда и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на всички деца и ученици, които имат необходимост от такива в ОУ „ Свети Иван Рилски“, съобразно неговите лични интереси, потребности и нужди.

 

Уязвими групи в ОУ „ Свети Иван Рилски“са деца и ученици, диагностицирани със специални образователни потребности (СОП), хронични заболявания, двигателни увреждания, деца и ученици в риск, деца и ученици, застрашени или жертва на насилие, деца с изявени дарби, деца-сираци и полусираци, деца от различни етнически групи и др. с други идентифицирани нужди.

 

II. Подкрепа на личностното развитие

Подкрепата на личностното разитие се осъществява във връзка и в корелация с разработените областни стратегии за покрепа на личностното развитие, както и въз основа на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа.

2.1 Обща подкрепа

За организиране на покрепата на личностното развитие в ОУ „ Свети Иван Рилски“за координатор е определен ………………………., който изпълнява функциите си съобразно Наредба за приобщаващото образование.

Общата подкрепа в ОУ „ Свети Иван Рилски“се осъществява от екип, ръководен от координатора. Общата подкрепа е насочена към развитие на потенциала на всяко дете и ученик. Общата подкрепа включва различна екипна работа също така и между отделните специалисти и осигуряване или насочване към занимания по интереси. Заниманията по интереси могат да се организират от ОУ „ Свети Иван Рилски“ или от центъра за личностно развитие.

Кариерното ориентиране, провеждано от класните ръководители или консултант от кариерен център също е част от общата подкрепа на учениците от първи до последния клас за училището.

Описаните в ПУД морални и материални награди също са част от предоставяната от училището обща подкрепа.