Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 296646
Начало Училищни учебни планове 2021/2022 Годишен план за учебната 2021-2022

В училището работят училищен психолог и педагогически съветник, като дейността им е насочена към оценяване психичното развитие и провеждане на диагностични изследвания, за да се идентифицират силните и слабите страни, възможностите и проблемите на детето.

Силни страни в дейността на училището:

 • Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности доведоха до постигане на  образователните и възпитателните цели на обучението и превръщането на училището в по-желана територия за ученика.
 • Качественото планиране на дейностите е решаващо условие за усъвършенстването на организацията, структурата и управлението на училището.
 • Резултатите  показват отлично овладяване на  знанията по основните учебни предмети – БЕЛ, математика, човекът и природата и човекът и обществото – за начален етап и  много добро овладяване знанията по БЕЛ, математика, биология, химия, физика, история и цивилизация, география и икономика и англ. език – за прогимназиален етап.
 • От завършилите седмокласници всички са приети  в профилирани и професионални гимназии.
 • В училището има целодневна организация на учебния ден за учениците от I-IV клас. ГЦОУД са 21 на брой, разпределени, както следва: I клас – 6 групи; II клас – 6 групи; III клас – 5 групи;  IV клас – 4 групи; и 1 в прогимназиален етап–2 групи.
 • Системен контрол и прозрачност в работата  и организацията на дейностите от страна на училищното ръководство.
 • Професионалното и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в ежедневната образователна работа.
 • Много доброто взаимодействие и сътрудничество с УН, съдействието на родителите за включване на учениците от начален етап в дистанционното обучение  и извънучилищни прояви, разработване на проекти.
 • Добрите изяви на децата в областта на математиката, изобразителното изкуство, музиката и спорта, гражданското образование, получиха признание в множество прояви на училищно, общинско, областно,  национално равнище.

Участие в проекти и програми :

 • Национална програма „На училище без отсъствия”, Мярка „Без свободен час"
 • Национална програма „ИКТ в училище“
 • Национална програма „ Посещаемо и безопасно училище“ – във връзка с изпълнение на дейностите от механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. (Решение на Министерски съвет 373 от 05.07.2017г.)
 • „Система за национално стандартизирано външно оценяване", чиято основна цел е задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап (IV, VII клас) чрез национални стандартизирани изпити.