Нормативни документи

Насоки за работа в ОРЕС

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 134
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 303279
Начало Училищни учебни планове 2021/2022 Годишен план за учебната 2020-2021

І. Анализ на дейността на училището за учебната 2019/2020г.

Цялостната дейност на ОУ ”Св.Иван Рилски” през учебната 2019/2020година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и цели.

Учениците от  I – VII клас в началото на учебната 2019/2020 година са 1047, а в края на годината са 1043.Учениците са в дневна форма на обучение,  разпределени съответно в 27 паралелки  в начален и 16 паралелки в прогимназиален етап  и 22 ГЦОУД  в първи,  втори, трети, четвърти клас и 1– в пети клас.

За учебната 2019/2020 година са записани  153 първокласници, които са разпределени в седем паралелки. .

Води се последователна политика за посещаване на учебните занятия от децата и учениците. Учителската колегия търси и прилага иновативни техники и стратегии за повишаване на мотивацията на учениците за учебния процес, разширяване на участието им в извънкласни и в извънучилищни дейности, както и участие в Национални програми и проекти на МОН. Ученици, преждевременно напуснали  образователната система  за периода 15.09.2019г. – 15.06.2020 г., няма.

Участие в проекти и програми :

  • Национална програма „На училище без отсъствия”, Мярка „Без свободен час"
  • Национална програма „ИКТ в училище“
  • Национална програма „ Посещаемо и безопасно училище“ – във връзка с изпълнение на дейностите от механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. (Решение на Министерски съвет 373 от 05.07.2017г.)
  • „Система за национално стандартизирано външно оценяване", чиято основна цел е задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап (IV, VII клас) чрез национални стандартизирани изпити.
  • „Диференцирано заплащане", чиято цел е да мотивира развитието на учителите като ключов елемент от системата за повишаване на качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес.
  • Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, като се осигурят условия за достъп до образование без разлика по отношение на етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание чрез създаване на възможност за всеки да се обучава независимо от неговото местоживеене и икономическо положение чрез следните оперативни направления:

-          "Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в I - VII клас в държавните, общинските и частните училища в Република България";

-          "Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на всеки ученик в I - IV клас;

  • Подобряване на материалната база, свързана с навлизането на информационните и комуникационни технологии  в обучението на децата и административното обслужване на училището.
  • Поддържане сайт на училището www.ivanrilski.com , действащи електронни дневници на класовете и сайтовете на иновативните паралелки 3 „Б“ и 3 „Ж“ клас;
  • Укрепване и развитие на създаденото доверие между ученици, учители, училищно ръководство и родители, с цел положителна промяна в отношението към институцията училище.