Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg

 

 

УТВЪРДИЛ:

ДИРЕКТОР :.................................

ТонкаЧенгелова

ПРОГРАМА

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 – 2020)

в ОУ “Св. Иван Рилски“, гр. Хасково

 

Програмата е приета на  заседание на  Педагогическия съвет с протокол  №12/13.09.2018 г.и утвърден от директора на училището със Заповед № РД-14-4/ 17.09.2018г.

.

 


 

І. УВОД

Настоящата програма цели да начертае целите и задачите на работа с деца и ученици от ОУ „ Свети Иван Рилски“ и урежда взаимоотношенията между институциите, във връзка с предоставянето на приобщаващо образование.

Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи на централните ведомства, в изпълнение на държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички български граждани и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

Училищната програма се базира на:

  • Закон за предучилищното и училищното образование;
  • Наредба за приобщаващото образование
  • Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
  • Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 – 2020 г.);
  • Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.);
  • Закон за защита от дискриминация;
  • Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.

Програмата включва реда и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на всички деца и ученици, които имат необходимост от такива в ОУ „ Свети Иван Рилски“, съобразно неговите лични интереси, потребности и нужди.

 

Уязвими групи в ОУ „ Свети Иван Рилски“са деца и ученици, диагностицирани със специални образователни потребности (СОП), хронични заболявания, двигателни увреждания, деца и ученици в риск, деца и ученици, застрашени или жертва на насилие, деца с изявени дарби, деца-сираци и полусираци, деца от различни етнически групи и др. с други идентифицирани нужди.

 

II. Подкрепа на личностното развитие

Подкрепата на личностното разитие се осъществява във връзка и в корелация с разработените областни стратегии за покрепа на личностното развитие, както и въз основа на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа.

2.1 Обща подкрепа

За организиране на покрепата на личностното развитие в ОУ „ Свети Иван Рилски“за координатор е определен ………………………., който изпълнява функциите си съобразно Наредба за приобщаващото образование.

Общата подкрепа в ОУ „ Свети Иван Рилски“се осъществява от екип, ръководен от координатора. Общата подкрепа е насочена към развитие на потенциала на всяко дете и ученик. Общата подкрепа включва различна екипна работа също така и между отделните специалисти и осигуряване или насочване към занимания по интереси. Заниманията по интереси могат да се организират от ОУ „ Свети Иван Рилски“ или от центъра за личностно развитие.

Кариерното ориентиране, провеждано от класните ръководители или консултант от кариерен център също е част от общата подкрепа на учениците от първи до последния клас за училището.

Описаните в ПУД морални и материални награди също са част от предоставяната от училището обща подкрепа.

 


 

Общата подкрепа включва и други дейности, подробно описани в Наредба за приобщаващото образование

 

2.2. Допълнителна подкрепа

Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на индивидуалните потребности на определено дете или ученик от Екип за подкрепа и личностно развитие в училището (ЕПЛР)

Оценката на потребностите се извършва от екипа от специалисти, със заповед на Директора не по-късно от три месеца от подадено заявление за оценка на образователните потребности.

 

Учениците, за които може да се поиска оценка на способностите, са от следните уязвими групи:

-деца със специални образователни потребности – в началото на учебната година ;

- деца с хронични заболявания;

- деца в риск.

 

Допълнителната подкрепа включва:

- работа с дете или ученик по конкретен случай;

- психо-социална рехабилитация;

- рехабилитация на комуникативни нарушения;

- осигуряване на достъпна архитектурна среда;

- ресурсно подпомагане.

 

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете. Родителите задължително се включват в плана за действие като активни участници в дейностите.

Ако ЕПЛР препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат, училището  уведомява отдел „Закрила на детето“ към АСП по местоживеене на детето с цел социалните служби да окажат съдействие и ако се налага помощ на родителите за осъзнаване на нуждите на детето.

При наличие на три и повече деца/ученици в паралелка се осигурява помощник-учител за подпомагане работата на учителите. Задълженията на помощник-учителите са разписани в Наредба за приобщаващото образование.

При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни предмети с цел по-лесното възприемане от ученика, а също се така се изготвя и индивидуален учебен план или учебен план за обучение в комбинирана форма на обучение. За ученици с изявени дарби също се изработва индивидуален учебен план.

 

III. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА

Дейности

Срок

Отговорник

Забележка

Идентифициране на ученици, които имат необходимост от обща подкрепа

постянен

училищен психолог, логопед, ресурсен учител, класни ръководители

при необходимост

Екипна работа на учителите от даден клас

постоянен

класни ръководител, учители

при необходимост

Определяне на координатор на екипа за оказване на подкрепа

до 17.09.

директор

 

 


 

Награждаване на ученици

текущ

директор, заместник-директори

при и по определен повод за поощрение

Представяне на дейности по интереси в училището

17.09

учители в ПИГ

 

Кариерно ориентиране и консултиране в VII клас

май.

класни ръководители, кариерен консултант

 

Идентифициране на ученици , които имат необходимост от допълнителна подкрепа

целогодишно

класни ръководител, психолог, учители, логопед, ресурсен учител

 

Идентифициране на ученици със СОП

целогодишно

класни ръководител, учители, логопед, ресурсен учител

 

Оценка на потребности на ученици със СОП, с хронични заболявания и в риск

целогодишно

психолог, логопед, ресурсен учител, класен ръководител

не по-късно от 3 месеца след идентифициране на нуждата

Логопедична терапия, рехабилитация и консултации

целогодишно

логопед

 

Психологическа подкрепа, психо-социална рехабилитация и консултации

целогодищно

психолог

 

Превантивни мерки за недопускане отпадане от училище

целогодишно

директор, зам.-директори, учители, класни ръководители, психолог

 

Стимулиране участието на деца с изявени дарби в състезания и олимпиади

целодогодишно,

директор,учители

 

Съвместни дейности с МКБППМН

целогодишно, по график

УКБППМН, директор, районна адиминстрация

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко ангажирани институциии, неправителствения сектор иучилищната общност. Всички участници в образователния процес (семейство, детска градина, училище, институции, НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели.