Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 439507
Начало Седмично разписание на часове
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

 
(3) Решението по ал. 2 се обявява вучилището и вРИО до 15 април.
Чл. 32. (1) Лицата със средно образование се приемат в професионални колежи и в професионални гимназии.
(2) Условията и редът за кандидатстване, класиране и записване се определят с решение на педагогическия съвет.
(3) Решението по ал. 2 се обявява вучилището и вРИО до 15 април. Раздел V
Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

Чл. 33. (1) Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии или непрофилирани паралелки, които не са противопоказани на здравословното им състояние.

(2) (Доп. -ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 9.09.2008 г.) Ученици от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.

(3) Началникът на РИО определя комисия за насочване на учениците по ал. 1 и 2, която включва трима експерти от РИО, юрист и лекар-педиатър, определен от съответния районен център по здравеопазване.

Чл. 34. (1) Учениците трябва да отговарят на условията, определени в чл. 14, ал. 3 или в чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2.
(2) Учениците подават в РИО от 3 до 21 майследните документи:
1. заявление с подредени желания;

2. служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първияучебен срок;

3. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия -заучениците по чл. 33, ал. 1;

4. служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома -за учениците по чл. 33, ал. 2;

5. (нова -ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 9.09.2008 г., изм., бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.

Чл. 35. Насочването научениците по чл. 33, ал. 1 се извършва по:

1. списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или в средни общообразователни училища,