Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 439483
Начало Седмично разписание на часове
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

 

(3) При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на документите по ал. 1, т. 2, 3 и 4.

Чл. 28. (1) Начинът за образуване на бала се определя с решение на педагогическия съвет.

(2) При приемането по документи, когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата по чл. 3, ал. 3, те се подреждат по ред, определен срешение на педагогическия съвет научилището.

(3) Редът по ал. 2 осигурява приемане на учениците в рамките на утвърдения държавен план-прием.

(4) Решенията по ал. 1 и 2 се представят на началника на РИО и се обявяват в
училището и в РИО в срок до 15 април. Чл. 29. (1) Класирането се извършва отучилището.

(2) Всеки етап на класиране приключва със записване на приетите ученици и обявяване на незаетите места вРИО и вучилището.

(3) Когато след трети етап на класиране записаните са под норматива за минималенбройученици, държавен прием затази паралелка не се извършва.

(4) (Нова -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) За паралелките по ал. 3 държавен прием може да се извършва по решение на началника на РИО след анализ на възможностите за записване на нормативно определения брой ученици до 5 септември, предвид спецификата на населеното място, желанията на учениците и потребностите на общинската икономика.

Чл. 30. (1) За попълване на незаетите места след трети етап на класиране учениците подават в училището заявление и оригиналите на документите по чл. 27, ал. 1, т. 2, 3 и 4 в срок, определен от директора.

(2) В случай че е определен приемен изпит, за местата по ал. 1 може да кандидатстват ученици, получили на него оценка най-малко 3,00.

(3) Подреждането на кандидатите се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.

(4) Резултатите от попълването на местата по ал. 1 се обявяват в училището и в
РИО всрок, определен отдиректора. Раздел IV
Приемане на ученици след завършен VI или VII клас или на лица със средно образование

Чл. 31. (1) За придобиване на професионална квалификация и основно образование учениците след завършен VI или VII клас се приемат по документи в професионални училища и в паралелки за професионално обучение в основни, прогимназиални и в средни общообразователни училища.
(2) Условията и редът за кандидатстване, класиране и записване се определят с решение на педагогическия съвет.