Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 439481
Начало Седмично разписание на часове
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

 

Раздел III
Приемане на ученици в IХ клас

Чл. 25. (1) Ученицитесе приемат в IХклас:
1. в профилирани гимназии, в средни общообразователни училищаивгимназии;
2. в професионални гимназии и в професионални училища, в непрофилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища, профилирани гимназии игимназии.
(2) Приемането се извършва по документи или чрез полагане на един приемен изпит -по учебен предмет илипроверка на способностите.

(3) Начинът на приемане по ал. 2 сеопределя с решение на педагогическия съвет.

(4) Приемането в непрофилиранипаралелки се извършва по документи.

(5) Решението по ал. 3 се обявява вучилището и вРИО до 15 април.

Чл. 26. (1) (Доп. -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Изискванията към учениците при кандидатстване за участие вприема са:
1. да са завършили основно образование;

2. да не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване -за дневна форма на обучение; да са навършили 16 години или да ги навършват в годината на кандидатстване -за вечерна форма на обучение;

3. профилите "Изкуства", "Спорт" или специалности от професии, за които кандидатстват, да не са противопоказани на здравословното им състояние.

(2) Да са получили оценка най-малко 3,00 на приемния изпит, в случай че такъв е бил определен.
(3) Изискването по ал. 2 не се отнася за близнака, приет над държавния прием по
чл. 4, ал. 1, т. 1. Чл. 27. (1) Ученицитеподаватвучилището следните документи:

1. заявление заучастиевкласиране по образец научилището;

2. копие на свидетелството за завършено основно образование;


3. копие на служебната бележка за оценката от положения приемен изпит, ако такъв е предвиден;

4. копие на медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл. 26, ал. 1, т. 3, издадено от лекуващия лекар на ученика.

(2) В заявлението за участие в класиране учениците посочват по реда на желанията
си профилите, специалности от професии и/или непрофилираната паралелка.