Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 439476
Начало Седмично разписание на часове
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 


предмети по ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и 7 се определят с решение на педагогическия съвет и се обявяват в РИО и в училището до 15 април.
(3) Оценките от балообразуващите учебни предмети по ал. 1 са от удостоверението
за завършен VII клас. Чл. 19. Класирането за:
1. профили "Хуманитарен", "Природоматематически", "Чуждоезиков", "Технологичен" и "Изкуства", както и за специалностите от професии, е централно за училищатана територията на областта и се извършва от РИО;
2. профил "Спорт" се извършва от училището.

Чл. 20. (1) Първи етап на класиране приключва със записване на приетите ученици или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

(2) В заявлението по ал. 1 учениците не може да променят и пренареждат желанията си.

(3) При първи етап на класирането по чл. 19, т. 1 държавен прием не се извършва за паралелка, за която приетите са под норматива за минимален бройученици.

(4) За паралелките по ал. 3 държавен прием може да се извършва по решение на началника на РИО след анализ на резултатите от приемните изпити, желанията на учениците и спецификата на населеното място.

Чл. 21. (1) Във вториетап на класиране участват учениците, които:
1. не са приети;
2. са приети по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление по чл. 20, ал. 1.

(2) Във втори етап на класиране учениците по ал. 1, т. 2 се класират на мястото си отпърви етап илина по-предно свое желание.

Чл. 22. (1) За участие в трети етап на класиране учениците подават заявление до началника на РИО, в което може да променят и пренаредят желанията си, но не запазватмястото сиот по-преден етап на класиране.

(2) Когато след трети етап на класиране записаните са под норматива за минимален брой ученици, началникът на РИО ги насочва по реда на следващите желания към друга паралелка, вкоято има незаети места.

Чл. 23. Втори и трети етап на класиране приключват със записване на приетите ученици и обявяване на незаетите места вучилището и в РИО.

Чл. 24. (1) Незаетите места след трети етап на класиране се обявяват в училището и в РИО и за тях може да кандидатстват ученици, отговарящи на изискванията по чл. 15, ал. 1.

(2) Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и оригиналите на документите по чл. 16, ал. 1, т. 2, 3 и 4 или по чл. 16, ал. 2, т. 2, 3 и 4 в срок, определен от директора.
(3) Директорът определя комисия, която подрежда кандидатите по реда на чл. 10, ал. 1 и чл. 12.
(4) Резултатите от попълването на местата по ал. 1 се обявяват в училището и в РИО всрок, определен отдиректора.