Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 439470
Начало Седмично разписание на часове
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

 
по ал. 1, т. 1 се състои от два модула, единият от които е тестът от националното външно оценяване по съответния предмет, а другият включва допълнителни въпроси и задачи. Оценката от приемния изпит се формира въз основа на резултатите от двата модула, взети заедно.
(3) (Отм. -ДВ, бр. 74 от 2006 г.).

Чл. 18. (1) Балът за класиране се образува за:

1. (изм. -ДВ, бр. 74 от 2006 г.) профил "Хуманитарен" -като сбор от: утроената оценка от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; оценката по български език и литература от удостоверението за завършен седми клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет;

2. (изм. -ДВ, бр. 74 от 2006 г.) профили "Природоматематически" и "Технологичен" -като сбор от: оценката от теста по български език и литература; утроената оценка от теста по математика; оценката по математика от удостоверението за завършен седми клас и оценката по още един балообразуващ учебен предмет;

3. (изм. -ДВ, бр. 74 от 2006 г.) профил "Чуждоезиков" -като сбор от: удвоената оценка от теста по български език и литература; удвоената оценка от теста по математика; оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за завършен седми клас;

4. (изм. -ДВ, бр. 74 от 2006 г., бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) профили "Изкуства" и "Спорт" -като сбор от: оценката от теста по български език и литература; оценката от теста по математика; удвоената оценка от теста за проверка на способностите и оценките по два балообразуващи учебни предмета;

5. (изм. -ДВ, бр. 74 от 2006 г., бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) професии от област на образование "Изкуства" и професионално направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение -като сбор от оценката от теста по български език и литература, оценката от теста по математика, удвоената оценка от теста за проверка на способностите по изобразително изкуство и оценките по два балообразуващиучебни предмета;

6. (нова -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) професии от областите на образование "Стопанско управление и администрация", "Физически науки, информатика", "Техника", "Производство и преработка", "Архитектура и строителство", "Селско, горско и рибно стопанство", "Ветеринарна медицина", "Здравеопазване", "Транспорт" и "Опазване на околната среда" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение -като сбор от оценката от теста по български език и литература, утроената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващиучебни предмета;

7. (нова -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) професии от областите на образование "Социални услуги" и "Услуги за личността" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение -като сбор от удвоената оценка от теста по български език и литература, удвоената оценка от теста по математика и оценките по два балообразуващи учебни предмета.

(2) (Изм. -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Балообразуващите учебни