Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 439468
Начало Седмично разписание на часове
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

 

която удостоверява, че ученикът е включен в окончателния състав на националния отбор, определен заучастие вмеждународна олимпиадапо съответнияучебен предмет.
(2) (Доп. -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Учениците, които кандидатстват за профил "Спорт", подават в училището следните документи за участие в приема:

1. заявление заучастиевкласиране по образец научилището;

2. копие на удостоверението за завършен VII клас;

 (изм. -ДВ, бр. 74 от 2006 г.) копие на служебната бележка за резултатите от тестовете;
 (изм. -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) копие на медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл. 15, ал. 1, т. 3, издадено от лекуващия лекар на ученика;
 (нова -ДВ, бр. 74 от 2007 г.) копие на документ, издаден от МОМН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или на трето място на националния кръг на състезанията за решаване на тестове по български език и литература или по математика, и съдържащ резултата от съответното състезание, когато кандидатът се ползва отправото си по чл. 14, ал. 4;
 (нова -ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 9.09.2008 г.) служебна бележка, издадена от МОМН въз основа на извлечение от протокол, подписан от националната комисия, която удостоверява, че ученикът е включен в окончателния състав на националния отбор, определен заучастие вмеждународна олимпиадапо съответнияучебен предмет.

(3) (Изм. -ДВ, бр. 74 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., в сила от 9.09.2008 г.) При подаване на документите учениците представят за сверяване оригиналите на документите по ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 6 или по ал. 2, т. 2, 3, 4, 5 и 6.

Чл. 17.

(1) Приемните изпити са:
 (изм. -ДВ, бр. 74 от 2006 г.) за всички профили и специалности от професии -тест по български език и литература и тест по математика;
 (изм. -ДВ, бр. 74 от 2006 г., бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) за профил "Изкуства" -освен тестовете по т. 1 и изпит за проверка на способностите съответно по изобразително изкуство, по музика или хореография;
 (нова -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) за професиите от област на образование "Изкуства" и професионално направление "Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение -освен тестовете по т. 1 и изпит за проверка на способностите съответно по изобразително изкуство;
 (изм. -ДВ, бр. 74 от 2006 г., предишна т. 3, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) за профил "Спорт" -освен тестовете по т. 1 и изпит за проверка на способностите по спорт.

(2) (Изм. -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Всеки от приемните изпити