Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 439465
Начало Седмично разписание на часове
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 


(3) (Отм. -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.).


(4) (Нова -ДВ, бр. 74 от 2007 г.) Учениците, класирани на първо, второ и на трето място на националния кръг на състезанията за решаване на тестове по български език и литература или по математика, организирани от Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), може да използват резултата си вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет.

(5) (Нова -ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 9.09.2008 г.) Учениците, включени в окончателния състав на националните отбори, определени за участие в международни олимпиади, може да участват в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет.

Чл. 15. (1) (Доп. -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Изискванията към учениците при кандидатстване за участие вприема са:
 (нова -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) да завършват VII клас в годината на кандидатстване;
 (предишна т. 1 -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) да са получили оценка най-малко 3,00 на всеки от приемните изпити, определени като балообразуващи по профилии специалности от професии;
 (предишна т. 2 -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) профилите "Изкуства", "Спорт" или специалности от професии, за които кандидатстват, да не са противопоказани на здравословното им състояние.

(2) (Изм. -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Изискването по ал. 1, т. 2 не се отнася за близнака, приет над държавния прием по чл. 4, ал. 1, т. 1.
Чл. 16. (1) (Доп. -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Учениците, които кандидатстват за профили (с изключение на профил "Спорт") и за специалности от професии, подават в РИОследните документи заучастие вприема:

1. заявление заучастиевкласиране с подредени желания;

2. копие на удостоверението за завършен VII клас;


3. копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато кандидатстват в друга област;

4. (изм. -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) копие на медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл. 15, ал. 1, т. 3, издадено от лекуващия лекар на ученика;

5. (нова -ДВ, бр. 74 от 2007 г.) копие на документ, издаден от МОМН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или на трето място на националния кръг на състезанията за решаване на тестове по български език и литература или по математика, и съдържащ резултата от съответното състезание, когато кандидатът се ползва отправото си по чл. 14, ал. 4;

6. (нова -ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 9.09.2008 г.) служебна бележка, издадена от МОМН въз основа на извлечение от протокол, подписан от националната комисия,