Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 439463
Начало Седмично разписание на часове
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 


(5) След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е
изтеглил документите си, не запазва мястото си. Чл. 11. За незаети се смятат местата:

1. за които няма приети ученици;

2. на приети, но незаписали се всрокученици;

3. на записали се и след това изтеглили документите сиученици.

Чл. 12. (1) Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата по чл. 3, ал. 3, те се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от приемните изпити, а в случай, че приемният изпит е един -по оценката от този изпит.

(2) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 1 се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, а в случай че балообразуващият учебен предмет е един -по оценката от този учебен предмет.

(3) (Изм. -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 2 се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка с точност до 0,01 от оценките от учебните предмети български език и литература, първи чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, включени в задължителната подготовка от удостоверението за завършен VII клас или от свидетелството за завършено основно образование.

(4) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 3 се приемат надутвърдения държавен план-прием.

Чл. 13. Учениците се записват в VIII или в IX клас в училището, в което са приети, като подаватследните документи:


1. заявление до директора;
2. оригинал на удостоверението за завършен VII клас или на свидетелството за завършено основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика
при кандидатстване за профили "Изкуства" и "Спорт" и за специалностите от професии. Раздел II
Приемане на ученици в VIII клас

Чл. 14. (1) Ученицитесе приемат в VIII клас:

1. в профилирани гимназии и в профилирани паралелки за обучение с интензивно изучаване на чужд език в средни общообразователни училища;

2. в професионални гимназии и в паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища и профилирани гимназии.

(2) Учениците се приемат след полагане на приемни изпити.