Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 439549
Начало Седмично разписание на часове
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 


хореография в училищата към Министерството на културата, може да участват с оценките от тези изпити в класиране за профил "Изкуства" и за определени специалности от професии, изискващи способности в областта на изобразителното изкуство, музиката или хореографията. Резултатите от положените изпити се удостоверяват със служебна бележка, издадена от съответното училище, в което е положен изпитът.

ПРЕХОДНИИЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 3. (Изм. -ДВ, бр. 74 от 2006 г., изм. и доп., бр. 74 от 2007 г.) Национална природо-математическа гимназия, Национална Априловска гимназия -Габрово, Национално средно общообразователно училище "София", Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски" -Варна, Професионална гимназия по компютърни технологии и системи при Техническия университет в София
-Правец, Технологическо училище по електронни системи към Техническия университет -София и 134. СОУ "Димчо Дебелянов" -София, може самостоятелно да определят допълнителни условия и ред за приемане наученици в съответното училище, като спазват сроковете, определени в заповедта по чл. 7, т. 1.
§ 4. Наредбата не се прилага вучилищата по изкуствата.
§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 26а, ал. 1 и 2 от Закона за народната просвета и чл. 15, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
§ 6. Тази наредба отменя Наредба № 8 от 2001 г. за приемане на ученици в училища с държавен прием и в непрофилирани паралелки (обн., ДВ, бр. 7 от 2002 г., изм. и доп., бр. 20 от 2003 г., бр. 15 от 2004 г.).
————————————————————————————————
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 233 на Министерския съвет от 3 ноември 2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за младежта и спорта
(ДВ, бр. 89 от 2005 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 9. Навсякъде в действащите подзаконови нормативни актове думите "министърът на младежта и спорта", "министъра на младежта и спорта" и "Министерството на младежта и спорта" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция за младежта и спорта", "председателя на Държавната агенция за младежта испорта" и "Държавната агенция за младежта и спорта".
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на
Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища
(ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.)
§ 13. Навсякъде в наредбата думите "министъра на образованието и науката", "министърът на образованието и науката", "Министерството на образованието и науката" и "МОН" се заменят съответно с "министъра на образованието, младежта и науката", "министърът на образованието, младежта и науката", "Министерството на образованието, младежта и науката" и "МОМН", а думите "Държавната агенция за младежта испорта" -с "Министерството на физическото възпитание и спорта".
.......................................................................