Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 439463
Начало Седмично разписание на часове
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

 

(3) (Изм. -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Учениците полагат приемни изпити по чл. 6, ал. 2, т. 1 в училището, в което се осъществява обучението им в VII клас.

(4) (Изм. -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) За полагане на изпити по чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3 учениците подават заявление до началника на РИО в определените от него училища. Кандидатите се уведомяват писмено относно допускането им за полагане на приемни изпити.

(5) (Нова -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Право да положат приемни изпити по чл. 6, ал. 2, т. 1 имат всички ученици, които завършват VII клас в годината на кандидатстване.

(6) (Нова -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Учениците, положили приемните изпити по чл. 6, ал. 2, т. 1, подават документи за участие в приема до началника на РИО в определените от него училища. Кандидатите се уведомяват писмено относно допускането им за участие в приема.

(7) (Нова -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) За полагане на изпити по чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3 списъците с разпределението на учениците по училища и по зали се обявяват в училищата по ал. 4, а за полагане на изпити по чл. 6, ал. 2, т. 1 списъците с разпределението на учениците по залисе обявяват в училищата по ал. 3.

(8) (Нова -ДВ, бр. 74 от 2007 г., предишна ал. 5, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Оценките отприемните изпити са окончателни.

(9) (Предишна ал. 5 -ДВ, бр. 74 от 2007 г., предишна ал. 6, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Регионалният инспекторат по образованието издава служебни бележки научениците за получените оценки отприемните изпити.

(10) (Предишна ал. 6 -ДВ, бр. 74 от 2007 г., предишна ал. 7, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Изпитът за проверка на способностите по спорт се организира от училището, съгласуван е с Министерството на физическото възпитание и спорта и се провежда по график, обявен всъответното училище и вРИО.

(11) (Предишна ал. 7 -ДВ, бр. 74 от 2007 г., предишна ал. 8, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) За полагане на изпита за проверка на способностите по спорт учениците подават заявление до директора на училището и копие на застрахователна полица "Злополука" задните на изпита.

Чл. 10. (1) Класирането се извършва по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.

(2) За едно желание се смята кандидатстването за един профил, за една специалност от професия или за една непрофилирана паралелка за всяко заявено училище.

(3) Класирането се извършва втри етапа.
(4) Всеки ученик се класира самопо едно желание за всеки етап на класиране.