Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 485207
Начало Седмично разписание на часове
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

 

 

 
НАРЕДБА № 11 ОТ 28.03.2005 Г. ЗАПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА
Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 29 от 5.04.2005 г., изм., бр. 89 от 8.11.2005 г., изм. и доп., бр. 74 от 8.09.2006 г., в сила от 8.09.2006 г., бр. 74 от 14.09.2007 г., в сила от 14.09.2007 г., бр. 79 от 9.09.2008 г., в сила от 9.09.2008 г., бр. 73 от 11.09.2009 г., всила от 15.09.2009 г.
Сборник закони -АПИС, кн. 5/2005 г., стр. 637

Раздел I
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за приемане на ученици в държавни и в общински училища във:
 VIII клас -в профилирани гимназии, в профилирани паралелки за обучение с интензивно изучаване на чужд език в средни общообразователни училища, в професионални гимназии и паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища и впрофилирани гимназии;
 IХ клас -в профилирани гимназии, в профилирани паралелки в средни общообразователни училища, в гимназии, в професионални гимназии, в професионални училища, в непрофилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища, в профилирани гимназии ивгимназии;
 VII или VIII клас за придобиване на професионална квалификация и основно образование -в професионални училища и в паралелки за професионално обучение в основни, прогимназиални и средниобщообразователни училища.

(2) С тази наредба се определят и условията и редът за приемане на лица със средно образование в държавни и общински професионални колежи и в професионални гимназии.
Чл. 2. Учениците може да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.
Чл. 3. (1) Утвърденият държавен план-прием и приемът за непрофилираните паралелки за областта по училища се обявяват в регионалния инспекторат по образованието (РИО) и вучилищата до 15 април.

(2) Във всяка паралелка може да се приемат до петима ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, а в професионалните училища и в професионалните гимназии -и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени отродителска грижа.

(3) Броят на местата за приемане за всяка паралелка се утвърждава от началника на РИО след записване на учениците по ал. 2 и се обявява в РИО и в училището до 30 юни.

Чл. 4. (1) Надутвърдения държавен план-прием може да се приеме:

1. близнак -в паралелката, в която другият близнак е записан; близнаците следва да са положили приемните изпити, ако такива са предвидени;

2. (изм. -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) дете с двама починали родители -без да е положил приемни изпити, ако такива са предвидени.

 (2) Учениците по ал. 1, т. 2 се записват с насочване от началника на РИО в съответствие с желанието им.

Чл. 5. (1) (Нова -ДВ, бр. 74 от 2006 г.) Началникът на РИО утвърждава осъществения държавен прием във всяко училищепо чл. 1, ал. 1, т. 1 до 15 август.

(2) (Предишен текст на чл. 5, изм. и доп. -ДВ, бр. 74 от 2006 г.) Началникът на РИО утвърждава осъществения държавен прием във всяко училище по чл. 1, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2 и приема внепрофилираните паралелки до 5 септември.

Чл. 6. (1) Учениците се приемат чрез проверка на възможностите им и/или по документи вучилищата по чл. 1.
(2) Проверката на възможностите се осъществява чрез три вида приемни изпити:
 (изм. -ДВ, бр. 74 от 2006 г.) тест;
 (изм. -ДВ, бр. 74 от 2006 г.) изпитпоучебен предмет;
 (изм. -ДВ, бр. 74 от 2006 г.) изпитза проверка на способностите.

(3) (Изм. и доп. -ДВ, бр. 74 от 2006 г., изм., бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Продължителността на изпитите се определя в съответната учебно-изпитна програма.

(4) Учебно-изпитните програми и критериите за оценяване се утвърждават със заповед от министъра на образованието, младежта и науката и се обявяват в училищата и вРИО до 31 януари.

(5) (Изм. -ДВ, бр. 74 от 2006 г.) Изпитните материали за приемните изпити се утвърждават отминистъра на образованието, младежта и науката.

Чл. 7. Министърът на образованието, младежта и науката в срок до 31 март със заповед:


1. определя:
а) организацията на дейностите по приеманена ученици;
б) графика на дейностите по приемане наученици;
2. утвърждава образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици.
Чл. 8. (1) Дейностите по приемането на учениците се организират от началника на РИО (с изключение на изпита за проверка на способностите по спорт).
(2) Документацията от приемането на учениците се съхранява една учебна година в РИО или в приемащотоучилище.

Чл. 9. (1) Приемните изпити за VIII и IX клас се полагат на територията на областта, в която учениците са завършили VII клас или основно образование. Когато в областта не е предвидено провеждането на определен приемен изпит, учениците го полагат на територията на друга област.
(2) (Изм. -ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Началникът на РИО
определя училищата, вкоито ще се полагатприемни изпити по чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3.