Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 485193
Начало Текущи обществени поръчки Заповед за спечелили публичен търг

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул.Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-14-190/28.09.2018 г.

За определяне на спечелилия публичния търг

 

 

На основание чл. 258, ал.1, чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование,  във връзка с  резултатите, отразени в протокола от 27.09.2018 година на комисия, назначена със Заповед № РД-14-186/27.09.2018 г., за Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на имот, публична общинска собственост, представляващ: Преместваем павилион за закуски, с площ 41  (четиридесет и един) кв.м, находящ се в двора на ОУ “Св. Иван Рилски” – гр .Хасково, разположен по одобрена схема, в югозападния ъгъл на ПИ 77195.712.246.

 

 

О п р е д е л я м:

 

За спечелил публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот за срок от 5 (пет) години, публична общинска собственост, представляващ: Преместваем павилион за закуски, с площ 41 (четиридесет и един) кв. м, находящ се в двора на ОУ “Св. Иван Рилски” – гр. Хасково, разположен по одобрена схема, в югозападния ъгъл на ПИ 77195.712.246.

ЕТ „СТОГЕР-ГЕОРГИ АТАНАСОВ“ ЕИК 126008293 със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ж.к. "Орфей", бл. 15, вх. В, ап. 13, представлявано от Георги Стоилов Атанасов  с предложена най - висока месечна наемна цена – 90,20 лева.

 

 

Настоящата заповед да се обяви в сайта на ОУ „Св. Иван Рилски”– Хасково.

 

Заповедта може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс от всички участници в публичния търг.

 

 

 

 

 

 

 

ТОНКА ЧЕНГЕЛОВА / п /

Директор на ОУ „Свети Иван Рилски“, гр. Хасково