Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 485199
Начало Училищни учебни планове 2023/2024 Правила и процедури за регистриране ситуации на тормоз 2023-2024

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ - ХАСКОВО

6300 Хасково; бул. „Г. С. Раковски“ №24; тел.: 038 62 26 42; e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: / m /

Тонка Ченгелова

Директор

 

П Л А Н

ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ

на „Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование“

учебна  2023-2024 година

Приет на Педагогически съвет с Протокол №  11 / 14.09.2023г.

РЕЗЮМЕ

СЪСТАВ НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ:

Председател: Виолета Желева, заместник-директор по АСД

1. Илия Сталев – психолог
2. Недялка Ангелова – педагогически съветник
3. Таня Димитрова – класен ръководител НЕ
4. Светла Бойчева – класен ръководител НЕ

5.Мария Василева - учител ГЦОУД

СЪЩНОСТ НА ПОНЯТИЕТО

Тормозът е форма на насилие, която се определя като сбор от съзнателни негативни постъпки, които са дълготрайни, насочени към един и същ ученик от страна на един ученик или група.

Това е:

 • Злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете;
 • Извършва се от позицията на силата;
 • Повтаря се многократно във времето.

Проявите на тормоз най-общо могат да бъдат разделени на следните основни групи:

 

 • Физически тормоз - блъскане, щипане, разрушаване, удряне, нанасяне на болка, спъване, затваряне в някое помещение;
 • Вербален тормоз - подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди;
 • Психичен тормоз - подмятане, подиграване, закачане, обиди, омаловажаване, заплахи, изнудване, повреждане на личните вещи, кражба и хвърляне на вещи, заплашителни погледи, неприятелско следене; словесни изрази, които имат за

 

цел да унижат и оскърбят детето на база раса, пол, религия, сексуалност, увреждане или друго, с което се подчертава различие от останалите. Когато е в

група - под формата на изолиране, игнориране, изключване от групови дейности, избягване, одумване и разпространение на злобни слухове, натиск върху другите да не влизат в приятелски отношения с децата, обект на тормоз.

 • Пренебрегване -  неуспехът на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от следните области: здраве, образование, емоционално развитие, изхранване, осигуряване на дом и безопасност, когато е в състояние да го направи.
 • Кибертормоз - тормоз чрез дигиталните технологии. Може да се случи в социалните мрежи, дигиталните образователни платформи, платформите за игри и през мобилните телефони. Това е повтарящо се поведение, целящо сплашване, ядосване или засрамване на потърпевшите.

 

Основни признаци на насилието и тормоза във виртуална среда.

 • обидни, заплашителни и подигравателни текстови съобщения по мобилен телефон, образователна платформа, електронна поща, Skype, Facebook, Youtube, Snapchat и др.;
 • разпространяване на материали, които уронват достойнството на детето или го унижават;
 • снимането на детето с мобилен телефон и свободното разпространение на снимки или видео в интернет или други канали без негово съгласие, на слухове, клюки и заплахи в социалните мрежи, крадене на самоличност и др.

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

І. Предмет

Проучване и подпомагане психичното развитие и здраве на децата в системата на основното образование, чрез превантивни мерки и сътрудничество по прилагането на политиката за превенция и интервенция на насилието и тормоз между децата и учениците в училище.

Единният механизъм за противодействие на тормоза е разработен от Министерството на образованието и науката с участието на МТСП, АСП, ДАЗД, МВР, ЦКБППМН и неправителствените организации – НМД, фондация „Стъпки за невидимите деца в Българи”, фондация „Асоциация Анимус”, Дружеството на психолозите в България и УНИЦЕФ.

ІІ. Цел

 • Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и насилието, чрез създаване на по-сигурна училищна среда.
 • Да създаде позитивна култура и климат в училището и в дигиталната образователна среда.
 • Да повиши осведомеността на всички участници в процеса на училищното образование, че насилието е неприемливо поведение; разработи система за превенция, която създава условия за превантивна работа с групата/класа. Да възпитават уважение и толерантност към различията.

ІІІ. Задачи:

1. Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на насилие и тормоз в училище./Програма за превенция на насилието и тормоза в училище – Приложение 1/

2. Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на насилие и тормоз в училище.

ІV. Общи положения

1. Координационният съвет има делегирани отговорности, отговаря за планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза. Съветът се ръководи  от заместник-директора.

2. Превенцията на насилието и тормоза включва комплекс от мерки, които най-общо имат за цел ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, допринасящи за насилието.

3. Комплексът от превантивни мерки трябва да включва всички възможни аспекти и форми на тормоза, ясно да фокусира вниманието върху участието на всички групи и да се планира на три нива - класна стая/паралелка, училище, общност.

4. За да се изгради защитната мрежа е необходимо да се поставят ясни граници, изграждане на ценности, правила и процедури, които не допускат прояви на насилие и тормоз във взаимоотношенията в училище

5. По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладени от учителите, а някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и нейната тежест.

6. Важно е да не бъдат омаловажавани и първите прояви на влошаване на отношенията между децата, и поведение, което е неприемливо. Необходимо е още при най-малките сигнали и съмнения за насилие или тормоз да се предприемат стъпки, за да се предотврати ескалацията му и да се изпрати ясно послание, че такова поведение няма да бъде толерирано. Вниманието трябва да бъде насочено както към проявите на физически тормоз, така и към неговите социални и психологически форми.

V. ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

Дейности

срок

отговорник

І. Дейности по разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на насилие и тормоз в училище

1.

Запознаване на родителите и учениците с превантивните мерки, и процедурите за реагиране в ситуации на тормоз.

начало на учебна година

Училищен координационен съвет, Класни ръководители

2.

Провеждане на инструктаж на педагогическите и непедагогическите служители за реакция в случай на инцидент. Повишаване на квалификацията на персонала за справяне в ситуации на тормоз.

 

начало на учебна година

Психолог,

Педагогически съветник,

зам.-директор АСД

3.

Оценка на проблема, през мнението на учениците/учителите/родителите – с помощта на стандартизиран въпросник, който при необходимост може да бъде попълнен и онлайн.

октомври 2023 г.

Психолог,

Педагогически съветник,

Класни ръководители

4.

Запознаване на учениците със същността на тормоза, проявите и участниците в процеса.

ноември

2023 г.

Класни ръководители

5.

Провеждане на групова работа, дискусии, решаване на казуси, споделяне на личен опит в тематичен час на класа „Училищният тормоз“, „Стоп на насилието и агресията“ и  „Кибертормоз и как да се предпазя“.

 

постоянен

Психолог,

Педагогически съветник,

Класни ръководители

6.

Отбелязване на Световен ден на доброто – грамоти за ученици, които са отличени в анкетите за „Посланици на доброто“.

ноември -февруари

Психолог,

Педагогически съветник,

Класни ръководители

7.

Провеждане на училищни мероприятия по повод 19 ноември – световен ден за борба с насилието над деца.

Организиране на конкурс рисунка и фотоизложба „Приятелството – основа за общуване без конфликти“

ноември 2023 г.

Училищен координационен съвет, Класни ръководители

8.

Анализ на проявите на училищен тормоз и наличните правила и решения за справяне с него – форми, рeзултати, последствия, налични и липсващи правила.

декември 2023 г.

Училищен координационен съвет

9.

Изработване и разпространение на информационно-образователни материали, съобразени с различните възрастови групи и свързани с: кибертормоз, превенция на тормоза и др.

януари 2024 г.

Училищен координационен съвет

10.

Поддържане на облачно пространство с методически материали по превенция на тормоза в помощ на класните ръководители. Поддържане на профил в социалните мрежи, с цел комуникация с ученици и родители по текущи проблеми или въпроси, при превключване процеса на обучение в дигитална среда.

постоянен

Училищен координационен съвет

11.

Организиране Ден на розовата фланелка

февруари 2024 г.

Училищен координационен съвет

12.

Поддържане на непрекъсната връзка между класните ръководители и родителите за противодействие срещу проявите на насилие и тормоз.

постоянен

Класни ръководители,

Педагогически съветник

13.

Провеждане на индивидуални консултации с деца понасящи или извършители на насилие или тормоз.

постоянен

УКС,

Психолог,

Педагогически съветник,

класни  р-ли

ІІ. Дейности по разработване и въвеждане на защитна мрежа

1.

Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, родители и училищно ръководство.

постоянен

кл. ръководители

Училищен координационен съвет

2.

Водене на дневник за регистриране на ситуации на тормоз в училището.

постоянен

Училищен колектив

III. Дейности с Училищно настоятелство

1.

Привличане на родители - специалисти от областта на помагащите професии, с чиято помощ могат да реализират училищни инициативи;

постоянен

Педагогически съветник,

Председател на УН

2.

Привличане на родители, които могат да станат посредници между училището и родителите или други организации и институции

3.

Работа с родители, които могат да осигуряват ресурси, за изпълнение на училищните дейностиПланът е отворен за актуализация през учебната година.