Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 131
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 355109
Начало Училищни учебни планове 2022/2023 Правила и процедури за регистриране ситуации на тормоз 2022-2023

·      Участие в организирането и провеждането на всички училищни, класни и извънкласни форми на работа по проблемите на гражданското образование и възпитанието на учениците.

·      Обвързване на дейностите с множество прояви, свързани с физическото здраве, което ще спомогне за разреждане на напрежението в училище и изграждане на хармония между учениците от всеки един клас.

-      Предоставяне на информация за родители и учители по актуални теми, чрез профил „Подкрепа Рилски“ във Фейсбук.

·      Подпомагане на педагогическия колектив по проблемите на възпитателната работа.

·      Осъществяване на връзки с държавните и обществените органи и организации, имащи пряко отношение към възпитателната работа и професионалното ориентиране.

 

3.ДЕФИНИЦИЯ НА ПОНЯТИЯТА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ.

 

С термина насилие означаваме всеки еднократен акт на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в училищна, семейна и социална среда.

 

  • Физическо насилие е всяко неслучайно физическо посегателство над дете от друго дете, група деца или възрастен. В тази категория попадат удряне, ритане, щипане, болезнено раздрусване, изгаряне, хапане, душене, давене и други посегателства над детето, които причиняват болка, оставят следа, синина, охлузвания по кожата, фрактури или предизвикват страх у детето.
  • Психическо насилие се квалифицира като системно критикуване, засрамване, унижаване, порицаване, заплахи, подигравки, предизвикване на страх и безпокойство у детето. Също така като психическо насилие се подразбира и постоянно недоволство от поведението на детето.
  • Сексуално насилие е всяко въвличането на дете в сексуални действия. Сексуално насилие е и всяко действие, което включва участието на дете и има сексуален характер. Всяко разголване на детето, опипване в интимните за него зони, подканването му да опипва възрастен или друго дете в тези зони, игра с половите органи, целуване на детето по сексуален начин, използването на неуместен език, който има сексуална конотация или подтиква детето към сексуални действия, склоняване на детето към игри със сексуален характер или имитирането на сексуален акт, или въвличането на дете в създаването на порнографски материали или пък снабдяването на детето с такива, се категоризира като сексуално насилие.
  • Пренебрегване/ неглижиране е всяко действие или бездействие, което лишава детето от адекватно посрещане на неговите основни нужди от грижа, образование, емоционална стимулация, адекватно за детската възраст хранене, подсигуряване на детето на условия за живот и развитие. Липсата на адекватна родителска грижа и надзор над детето също е съпроводено с небрежност и може да бъде категоризирано като неглижиране. Неглижирането може да бъде разделено на четири типа: физическо, образователно, здравно и емоционално.
  • Кибертормоз - тормоз чрез дигиталните технологии. Може да се случи в социалните мрежи, дигиталните образователни платформи, платформите за игри и през мобилните телефони. Това е повтарящо се поведение, целящо сплашване, ядосване или засрамване на потърпевшите.

С термина тормоз означаваме умишлено причиняване на вреда чрез множество повтарящи се действия (да се има пред вид, че насилникът и жертвата са с различен статут). Насилие, тормоз и роли: