Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 485197
Начало Училищни учебни планове 2023/2024 Програма за превенция на ранното напускане на училище 2023/2024

 

- Междуинституционалната платформа „Посещаемо и безопасно училище“

12. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.

13. Привличане на родителската общност за активно участие в решаване на училищните проблеми.

- съвместна работа с Обществения съвет към ОУ “Свети Иван Рилски“

- съвместна работа с Училищно настоятелство към ОУ „Свети Иван Рилски“

- с участието на представители на Педагогическия съвет и Обществения съвет   да се приема Етичен кодекс на училищната общност.

- приобщаване на родителската общност към училищния живот чрез организиране и провеждане на празници и мероприятия, общоучилищни и по класове.

Всички планирани дейности спомагат за създаване на положителни нагласи у учениците към учебния процес и изграждане на мотивация за посещение на училището и участие в живота на училищната общност и осъществяване на превенция на преждевременното напущане на училище и намаляване на безпричинните отсъствия.

 

 

 

Комисия в състав:

Председател :                                  Членове:

Боян Митев                                      Недялка Ангелова

Елена Жекова