Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 485194
Начало Архив обществени поръчки
Оценка на читателите: / 2
Слаба статияОтлична статия 

 


8. Описание на поръчката :

Процедура за провеждане на явен търг за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково ,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642; e-mail: ou_rilski Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-14-1431/10.09.2018 година

 

На основание чл. 258, ал.1, чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 11 във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост и Решение № 735, Протокол № 37 от заседание на Общински съвет - Хасково, проведено на 27.07.2018 година

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Процедура за провеждане на явен търг за отдаване под наем за срок от пет години на имот, публична общинска собственост при следните условия:

1.Описание: отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, представляващ: Преместваем павилион за закуски, с площ 41.00 (четиридесет и един) кв.м, находящ се в двора на ОУ “Св. Иван Рилски” – гр.Хасково, разположен по одобрена схема, в югозападния ъгъл на ПИ 77195.712.246.

.

2. Вид на търга: с явно наддаване

3. Начална годишна тръжна цена и начин на плащане:

За Преместваем павилион за закуски, с площ 41.00 (четиридесет и един) кв.м, находящ се в двора на ОУ “Св.Иван Рилски” – гр. Хасково, разположен по одобрена схема, в югозападния ъгъл на ПИ 77195.712.246 – 82,00 (осемдесет и два) лева.

Наемната цена се внася на дванадесет равни месечни вноски платими до 10-то число на текущия месец по банкова сметката на ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково.

4. Размер на депозита:

За Преместваем павилион за закуски, с площ 41.00 (четиридесет и един) кв.м, находящ се в двора на ОУ “Св. Рилски” – гр. Хасково, разположен по одобрена схема, в югозападния ъгъл на ПИ 77195.712.246 – 82,00 (осемдесет и два) лева.

Депозитът представлява 50 на сто от първоначалния годишен наем и се внася по банкова сметка IBAN BG14RZBB91553120034405; BIC код RZBBBGSF, при “РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ” ЕАД в срок до 12,00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.

5. Определям стъпка за наддаване: 10 % от първоначалната тръжна цена;

6. Дата, място и час на провеждане на публичния търг: на 27.09.2018 г. от 14.00 часа в ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково

7. Подаване на документи за участие: Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават в канцеларията на училището в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязва: номера на заповедта, името на кандидата за участник в търга и точното наименование на обекта, до 14.00 ч. на деня, предхождащ търга

8. Тръжна документация е достъпна в профила на купувача.

9. Дати за оглед на обекта: всеки делничен ден от 9.00 до 15.00 ч., след направена заявка в канцеларията на училището.

10. Специални изисквания:

- Договорът за наем се сключва с начална дата на протокола за предаване на владението на имота на спечелилия участник

- Към момента на подаване на офертата се представя и копие на документа, доказващ внасянето на определения депозит.

- Дейността на наемателя, следва да отговаря на всички законови изисквания, регламентиращи извършването на търговска дейност на територията на училище

 

УТВЪРЖДАВАМ

 

Тръжна документация и проекто-договор.

 

Настоящата заповед да се обяви по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост. Препис да се постави на видно място в сградата на ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково и да се обяви в на официалния интернет сайт на Община Хасково и сайта на ОУ „Св. Иван Рилски”– гр.Хасково.

 

 

ТОНКА ЧЕНГЕЛОВА /п/

Директор на ОУ „Свети Иван Рилски“, гр. Хасково